ฐานข้อมูลบุคคล: รุ้งกาญจน์ ประทุมทอง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์