ฐานข้อมูลบุคคล: ดวงพร ทองน้อย

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี วศ.บ. (โฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร