ฐานข้อมูลบุคคล: นิชฎารัสมิ์ (Nichadarat) รักษาสัตย์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2539 - 2543 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545 - 2548 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552 - 2557 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy University of Queensland
2553 - 2555 Certificate Graduate Diploma (Research in Education) University of Southern Queensland

ตารางสอน