ฐานข้อมูลบุคคล: ฐิติชญาน์ ศรแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2000 - 2004 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
2006 - 2008 ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2013 - 2018 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Applied Linguistics University of Southampton
- Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช