ฐานข้อมูลบุคคล: ดร.วราภรณ์ เชิดชู DR.WARAPORN CHERDCHOO

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2546 ปริญญาตรี ศป.บ (ดุริยางคศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันอับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 ปริญญาโท ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - 2561 ปริญญาเอก ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางสอน