ฐานข้อมูลบุคคล: พิชญาภา สิริเดชกุล

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2547 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 - 2552 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 - 2549 ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 - 2558 ปริญญาเอก PhD (TESOL) University of London (Birkbeck College)