ฐานข้อมูลบุคคล: คัมภีร์ นูนคาน

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท MA Applied Linguistics (Research Methodology) University of Southampton
- ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มศว. ประสานมิตร
- ปริญญาเอก PhD Applied Linguistics University of Southampton, United Kingdom

ตารางสอน