ฐานข้อมูลบุคคล: พรวีร์ ทันนิเทศ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก Ph.D. (Applied Linguistics) University of Southampton , UK