ฐานข้อมูลบุคคล: ดร. พงศกร Phongsakorn เมธีธรรม Methitham

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2537 - 2541 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542 - 2544 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) รางวัลเกียรติยศ "Dean's List" ผู้มีผลการศึกษาดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 - 2552 ปริญญาเอก Ph.D. in English (Composition and TESOL) Indiana University of Pennsylvania, USA

ตารางสอน