ฐานข้อมูลบุคคล: ดร. เสาวภาคย์ SAOVAPAK กัลยาณมิตร KALLAYANAMIT

ข้อมูลส่วนตัว

สะดวกติดต่อผ่าน Inbox Facebook ?Saovapak Kallayanamit?

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2529 - 2533 ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 - 2537 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - 2540 ปริญญาโท M.Sc. (Applied Linguistics) Georgetown University, Washington, D.C., U.S.A.
2541 - 2547 ปริญญาเอก Ph.D. (Theoretical Linguistics) Georgetown University, Washington, D.C., U.S.A.

ตารางสอน