ฐานข้อมูลบุคคล: วรา ชาญสินธุ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น