ฐานข้อมูลบุคคล: ศศิธร จันทโรทัย

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.A. English (Literature and Criticism) Indiana State University, USA
- ปริญญาเอก Ph.D. English (Literature and Criticism) Indiana University of Pennsylvania, USA