ฐานข้อมูลบุคคล: รุจิรัตน์ ชัยแสง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ