ฐานข้อมูลบุคคล: พัฒน์ วัฒนสินธุ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท M.S. (Counseling Psychology) ทุน ก.พ. California State University, Fresno
- Certificate English for Travel มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Certificate English for Hotel Business มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช