ฐานข้อมูลบุคคล: ฐิติรัตน์ Thitirat สุวรรณสม Suwannasom

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก Second Language Teaching Massey University, New Zealand