ฐานข้อมูลบุคคล: อรอุษา สุวรรณประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2540 ปริญญาตรี อ.บ.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545 ปริญญาโท อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2552 ปริญญาเอก ศศ.ด. (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2546 Certificate Basic Japanese for communication Center of Continuing Education, Chulalongkorn University

ตารางสอน