ฐานข้อมูลบุคคล: สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2541 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2547 ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางสอน