ฐานข้อมูลบุคคล: สายหยุด บัวทุม

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2540 - 2544 ปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 - 2547 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร