ฐานข้อมูลบุคคล: ภาคภูมิ สุขเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2542 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545 - 2547 ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาไทย) รางวัลผลการเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552 - 2557 ปริญญาเอก ปร.ด.(คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2542 - 2543 Certificate ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตารางสอน