ฐานข้อมูลบุคคล: สุวรรณี ทองรอด

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2535 - 2538 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539 - 2543 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552 - 2558 ปริญญาเอก ศศ.ด. (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561 - Certificate สัมฤทธิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)