ฐานข้อมูลบุคคล: วรารัชต์ มหามนตรี

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2536 - 2539 ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 - 2544 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางสอน