ฐานข้อมูลบุคคล: สุภาพร คงศิริรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2525 ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาไทย, ฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2532 ปริญญาโท ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 - 2553 ปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 - 2545 Certificate PGcert of Attendance in Anthropology UP (Diliman) Philippine
2541 - Certificate Korean Language Study II Kyung Hee University, South Korea