ฐานข้อมูลบุคคล: สุขขี ลิ้มศรีตระกูล

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2537 - 2540 ปริญญาตรี ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 - 2544 ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร