ฐานข้อมูลบุคคล: ประชากร ศรีสาคร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2545 - 2548 ปริญญาตรี ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 - 2556 ปริญญาโท ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย