ฐานข้อมูลบุคคล: Jean-Philippe Claude BABU

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2001 ปริญญาตรี B.A. French Language Sorbonne University
- 2005 ปริญญาโท M.A. French Language Sorbonne University
- 2014 ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Sorbonne University