ฐานข้อมูลบุคคล: นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2524 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- 2533 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2555 ปริญญาเอก ปร.ด.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์