ฐานข้อมูลบุคคล: ศโรชิน อาจหาญ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2553 - 2557 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2559 - 2561 ปริญญาโท Master: Sciences du langage/ FLE et aires linguistique University de Bourgogne