ฐานข้อมูลบุคคล: Melissa Ninon Gondek

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2010 ปริญญาตรี B.A. Language, Literature and Foreign Civilization (LLCE) University Denis Diderot-Paris 7, France
- 2014 ปริญญาโท M.A. French as a Foreign Language University Denis Diderot-Paris 7, France