ฐานข้อมูลบุคคล: กนกพร นุชนานนท์เทพ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2541 - 2545 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 - 2559 ปริญญาโท Master of Science in English Literature: United States Literature - Cultural Values from Revolution to Empire The University of Edinburgh, UK