ฐานข้อมูลบุคคล: วรัญญา มอโท

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2550 - 2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555 - 2556 ปริญญาโท Master in Spanish as a Second Language Complutense University of Madrid
2557 - 2561 ปริญญาเอก Ph.D. in Spanish Language and Literatures (Cum Laude) Complutense University of Madrid
- 2552 Certificate Spanish Language and Culture University of Barcelona