ฐานข้อมูลบุคคล: กฤษณะ โชติสุทธิ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2551 - 2555 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555 - 2560 ปริญญาโท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2558 - 2558 Certificate Asian Graduate Student Fellowships National University of Singapore

ตารางสอน