ฐานข้อมูลบุคคล: วิชญ์ บุญรอด

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2550 - 2554 ปริญญาตรี ศก.บ. ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555 - 2557 ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 - 2560 ปริญญาเอก ปร.ด ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น