ฐานข้อมูลบุคคล: พจนีย์ สีเอี่ยม

ข้อมูลส่วนตัว

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2550 - 2551 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2558 - 2559 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร