ฐานข้อมูลบุคคล: Charly Richard Alexandre Longue

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2014 ปริญญาตรี ฺB.A. (Art. Literature and Languages) Universite D'Orleans, France
- 2016 ปริญญาโท M.A. (Linguistic and French Language Teaching) Universite D'Orleans, France