ฐานข้อมูลบุคคล: ลาวัณย์ สังขพันธานนท์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2523 ปริญญาตรี กศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2529 ปริญญาโท กศ.ม.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2552 ปริญญาเอก ศศ.ด.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร