ฐานข้อมูลบุคคล: คุณัญญา บัวพรหมมาตร์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2549 - 2553 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 - 2559 ปริญญาโท ศศ.ม. (ฝรั่งเศสศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์