ฐานข้อมูลบุคคล: ชนัญญา พวงทอง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2550 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(การสื่อสารมวงชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2555 ปริญญาโท Master of Education (Curriculum and Teaching Methodology) มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
- 2559 ปริญญาเอก Doctor of Literature (linguistics and Applied Linguistics) มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง