ฐานข้อมูลบุคคล: อำไพพัชญ์ จิราพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2548 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2559 ปริญญาโท master of teaching chinese to speakers of other languages มหาวิทยาลัยครุศาสต์เทียนจีน