ฐานข้อมูลบุคคล: ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2558 ปริญญาโท (ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์) Tianjin Normal University, China