ฐานข้อมูลบุคคล: พิริยาภรณ์ เลขธรากร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2547 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2552 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2561 ปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร