ฐานข้อมูลบุคคล: จิตติมา นาคีเภท

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2539 - 2542 ปริญญาตรี ศป.บ (นาฏยศิลป์ไทย)เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 - 2547 ปริญญาโท ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - 2556 ปริญญาเอก ศศ.ด.(คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558 - Certificate วิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สภาทนายความ
2558 - Certificate หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ e-Learning WIPO

ตารางสอน