ฐานข้อมูลบุคคล: ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2537 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา) โปรแกรมดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- 2547 ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) มศว.ประสานมิตร
- 2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม