ฐานข้อมูลบุคคล: จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2547 ปริญญาตรี B.A. (Chinese) เกียรตินิยม Naresuan University
2548 - 2550 ปริญญาโท M.S.Sc. (Chinese Studies) National Sun Yat Sen University (Taiwan)
2550 - 2557 ปริญญาเอก Ph.D. (Chinese Studies) National Sun Yat Sen University (Taiwan)
2556 - 2556 Certificate มัคคุเทศก์ (Tourist Guide) Tourism Bureau (Taiwan)

ตารางสอน