ฐานข้อมูลบุคคล: ศุภวิช ปานมณี

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2552 - 2556 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 - 2558 ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร