ฐานข้อมูลบุคคล: พิมพ์พร สีสังข์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2541 - 2543 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
2554 - 2556 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร