ฐานข้อมูลบุคคล: ศิวพร สุขสวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2536 - 2539 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม