ฐานข้อมูลบุคคล: สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2532 - 2536 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 - 2553 ปริญญาโท รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยนเรศวร