ฐานข้อมูลบุคคล: คณิตา หอมทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2553 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2556 ปริญญาโท อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย