ฐานข้อมูลบุคคล: ณัฏฐนิช นักปี่

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2548 - 2551 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ไทย)(เกียรตินิยม อันดับ1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552 - 2554 ปริญญาโท ศศ.ม.(ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 - 2557 ปริญญาเอก ปร.ด.(ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล