ฐานข้อมูลบุคคล: อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2548 - 2551 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาจีน)(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 - 2554 ปริญญาโท M.A .(Linguistics and Applied Linguistics) Yunnan University , China
2556 - 2559 ปริญญาเอก Ph.D.(Comparative literature and World Literature) Tianjin Normal University, China